……, ngày … tháng … năm 20..

 

 THƯ ĐỒNG Ý

(Về việc: Cho phép sử dụng nhãn hiệu)

 

Kính gửi: Công ty ………………….

Địa chỉ  : ……………………………..

 

Chúng tôi là: ……………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………..

Địa chỉ trụ sở : ……………………………..

Điện thoại: ……………………………..Fax:

Đại diện: Ông/bà ……………………………Chức danh: ………………………..

 

Hiện tại Chúng tôi là chủ sở hữu của nhãn hiệu:“………………….” đã được đăng ký tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số ……… do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày …/…./………. đối với nhóm sản phẩm:Nhóm ….  (Gửi kèm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Vừa qua, Chúng tôi nhận được đề nghị của Quý Công ty về việc cho phép sử dụng nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Nay, bằng Văn bản này Chúng tôi đồng ý cho phép Quý Công ty được sử dụng nhãn hiệu “…………………”tại Việt Nam.Theo đó, Quý Công ty được phép: Gắn nhãn hiệu lên hàng hoá, dịch vụ, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá,  dịch vụ mang nhãn hiệu; sử dụng nhãn hiệu trong phần tên doanh nghiệp của Quý Công ty và các hoạt động khác (nếu có).

Chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu “………………….của Quý Công ty.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

CÔNG TY ……………

(Ký tên, đóng dấu)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer