CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...............................................................................

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân    □

Chủ doanh nghiệp chết, mất tích   □

Bán doanh nghiệp tư nhân             □

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................. Giới tính: ................................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .............  Quốc tịch: ..............................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):                                                                       

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..........................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .............. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................ Fax (nếu có): ....................................

Email (nếu có): ................................................... Website (nếu có): .............................

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ................. Giới tính: ................................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: .............  Quốc tịch: ..............................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):                                                                       

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..........................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .............. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ..................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ......................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................................................................

Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................

Quốc gia: ........................................................................................................................

Điện thoại (nếu có):............................................ Fax (nếu có): ....................................

Email (nếu có): ................................................... Website (nếu có): .............................

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO / NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
 (Ký, ghi họ tên)1

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN2
(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

1 Người được tặng cho/Người được thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.

2 Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích. Trong các trường hợp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này 

Ấn TẢI VỀ đề tải file Word Mẫu Thông báo này

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer