Mẫu số: 20/KTTT

                                                                                                                     (Ban hành kèm theo Thông tư số 

                                                                                                                         156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                                                      6/11/2013 của Bộ Tài chính)                                                                            

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: ......./QĐ-............                                                                      ............., ngày......tháng......năm.......                               

 

                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                              Về việc xử lý vi phạm về thuế

                        qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế

                         CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu là cuộc thanh tra);

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-.... ngày ...tháng....năm....... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế ký            ngày ..... tháng ...... năm ...... tại .......................................của Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) của ....... theo Quyết định số ...../QĐ-....ngày ...tháng....năm....... của .....................về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại ...(tên người nộp thuế)............;

Xét đề nghị của .........................................................................;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xử lý vi phạm về thuế theo kết quả kiểm tra (hoặc thanh tra) đối với ...(Tên người nộp thuế).., ...mã số thuế........., thời kỳ kiểm tra (thanh tra) từ ... đến ...,

1. Truy thu thuế là: ............. đồng (bằng chữ:.........) (trong đó: chi tiết theo từng loại thuế và số tiền thuế)

{Trường hợp có điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm lỗ, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp qua kiểm tra (hoặc thanh tra) thì phản ánh số liệu vào Quyết định này}

2. Phạt (nếu có, chi tiết theo hành vi và số tiền phạt):

3. Doanh thu năm là: ................. trên 20 tỷ đồng  đơn vị chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng kể từ năm.......

Điều 2. ...(Tên người nộp thuế)....) có trách nhiệm nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản:

1. Đối với số tiền thuế truy thu: nộp vào tài khoản ............... của .................. mở tại Kho bạc Nhà nước ........................

2. Đối với số tiền phạt: nộp vào tài khoản ............... của .................. mở tại Kho bạc Nhà nước ........................

3. Thời hạn nộp: Trong 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được kiểm tra (thanh tra) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

Nơi nhận:                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Như Điều 3;

- Các đơn vị có liên quan (KK,PC,....)

- Lưu: VT, Bộ phận kiểm tra (hoặc thanh tra).

Ghi chú:

- Số tiền thuế truy thu và tiền phạt được nộp vào tài khoản riêng của từng cơ quan thuế mở tại kho bạc nhà nước

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer