CÔNG TY …
-----------------
Số:      /2017/QĐ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                           --------------------
                                                                                                                             Hà Nội,  ngày … tháng … năm…
 
           QUYẾT ĐỊNH
V/v: Trích lập khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
 
Căn cứ TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ Công ty;
Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty. 
Điều 1: Trích lập Quỹ dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa trên tổng doanh thu trong năm …  của Công ty, cụ thể như sau:
- Mức trích lập: 5% tổng doanh thu tiêu thụ năm … của Công ty
- Thời gian sử dụng Quỹ dự phòng: … năm kể từ ngày … đến ngày …
- Mục đích: Bù đắp chi phí tổn thất có thể xảy ra trong năm …,nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh có hiệu quả của Công ty
Điều 2: Sử dụng Qũy dự phòng 
- Đối tượng sử dụng: cho các sản phẩm, hàng hóa bán ra bị lỗi, hư hỏng còn thời hạn bảo hành trong năm … của Công ty
- Nguyên tắc sử dụng: các khoản chi đều phải được bàn bạc, thống nhất giữa các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty
- Xử lý Qũy dự phòng khi hết thời hạn: Khi hết thời hạn sử dụng Qũy dự phòng mà chưa dùng hết số tiền dự phòng thì số dư còn lại được hoàn nhập vào doanh thu của công ty 
Điều 3: Giao cho Ông/ Bà:… - Trưởng phòng kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
 
Nơi nhận
- Như Điều 3
- Lưu: VT GIÁM ĐỐC
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer