Mẫu số: 14/KTTT

                                                                                                        (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                                              số 156/2013/TT-BTC 

                                                                                                         ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Số:......../QĐ-..........                                                            ............., ngày......tháng.....năm.......                                                                            

 

                                                                                                                                                              

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

                                                       Về việc niêm phong tài liệu

                                           liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

                                       CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý thuếLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-.......ngày ....tháng ....năm...... của ..................... ....................quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ Quyết định số......./QĐ-......ngày.....tháng.....năm........ của ..................................... về việc thanh tra......................   tại.......................;

 Xét đề nghị của..........................................................................................;

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế của:

Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: .................

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày.....tháng.....năm.......

Địa chỉ: .........................................................................................................

Các tài liệu niêm phong bao gồm:

1.....................................................................................................................

2 ....................................................................................................................

(hoặc Danh mục các tài liệu bị niêm phong được ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời hạn tạm giữ: .........................................................................................

Hình thức tạm giữ: ........................................................................................

Điều 2: Người thực hiện tạm giữ: ................................................................

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1, Điều 2 và Đoàn thanh tra ....................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;                                   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KÝ QUYẾT ĐỊNH

- .................;                                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Lưu: VT; Bộ phận thanh tra.

 

Ghi chú:  ghi rõ nơi để tài liệu bị niêm phong.

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer