CÔNG TY………………………. 

Số: …/2016/QĐ-TGĐ/GĐ

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Mức lương cho nhân viên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY …………………………………………

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động, nội quy, quy chế  hoạt động của Công ty …………….;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số .............ngày ...tháng....năm.... giữa ông/bà …………….. và Công ty …………………………..;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của ông/bà ……………… đối với sự phát triển của Công ty;                                               

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Kể từ ngày .../.../201..., mức lương của ông (bà) ......................... sẽ là: ....................... đồng/tháng.
Chi tiết thông tin cá nhân của ông (bà) .................................................như sau:
Họ và tên:   ..................                                              Sinh: .../.../...........
Chứng minh nhân dân số:  ........................... do ....................cấp ngày .../.../................
Hộ khẩu thường trú: ..........................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................
Hiện đang là: .............................của Công ty.

Điều 2. Ông (bà) .............., các cá nhân khác và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                       CÔNG TY ………………………
Như Điều 2;

- Lưu VT.                      

Khi quyết định mức lương của Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải mở cuộc họp Hội đồng thành viên trong đó ghi rõ nội dung cuộc họp và có biên bản họp Hội đồng thành viên.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer