Mẫu số: 18/KTTT

                                                                                                     (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                                         số 156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                                      6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA                                        Độc lập - Tự do - hạnh phúc

   QUYẾT ĐỊNH

   Số: ......../QĐ-................                                                                          .........., ngày.......tháng......năm.........                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

                                                              QUYẾT ĐỊNH

                                  Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra (hoặc thanh tra) tại ...................

                                     CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

 

- Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-..... ngày ....tháng......năm.... của ..................... .................quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-...... ngày .....tháng......năm.... của .................. về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại ........(tên người nộp thuế)....;

- Xét đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế của Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) theo Quyết định số....../QĐ-.....ngày…tháng...năm..... của…………......................................về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế tại .....(tên người nộp thuế)........., mã số thuế..................................

Thời gian gia hạn là…. ngày kể từ ngày...../...../….đến ngày......./...../....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được kiểm tra (thanh tra) có tên tại Điều 1 và Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

- Như Điều 2;                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ...................;

- Lưu: VT, Bộ phận kiểm tra (thanh tra).

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer