CÔNG TY ……………..
-------------------------
Số:…/2017/QĐ-GĐ


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc)

 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ……………………………

 

-  Căn cứ Luậtdoanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty ………………………..;

- Căn cứ yêu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty ………………………………;
-  Xét năng lực của ông/bà ………………………………..;.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Bổ nhiệm ông/bà ………………….. có thông tin dưới đây làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty.

Họ và tên: ………………………..                                    Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: …………….. do ……………………… cấp ngày …………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Điều 2Quyền và nghĩa vụ của ông/bà ………………………………..

1.     Đôn đốc, giám sát, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các công việc kế toán liên quan đến vấn đề tài chính của Công ty.

2.     Ký các văn bản, giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc Công ty.

3.     Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và quy chế hoạt động của Công ty.

4.     Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3Ông/bà ………………………, các ông/bà và Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu CT.

GIÁM ĐỐC

 

Trên đây là mẫu bổ nhiệm phó giám đốc công ty của công ty luật Sao Việt gửi tới bạn đọc, quý khách hàng.

CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
 ☎ Điện thoại: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
 ☎ Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006243
        Website: saovietlaw.com
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer