Tư vấn soạn thảo hợp đồng, quy chế, điều lệ, quyết định công ty

Mẫu tham khảo

 

Tên doanh nghiệp

 
   

 

 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm trưởng chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh / văn phòng đại diện  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer