MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2018 CỦA DN

------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY………….

-------o0o-------

Số:…….

V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

-------------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………….

  • Căn cứ vào Bộ luật lao động hiện hành;
  • Căn cứ Nghi đinh 49/2013 ngày 14/5/2013 của Chính Phủ về viêc quy đinh chi tiết thi hành môt số điều của Bô luât lao đông về tiền lương;
  • Căn cứ Nghị Định số141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .......
  • Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này hệ thống thang, bảng lương của Công ty ....................

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng ký, những văn bản trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 Điều 3: Các Phòng, Ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Giám đốc (để b/c);

- Lưu VP.

CÔNG TY......................................

(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer