CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

Số: ….   /HĐTKWS/….

-     Căn cứ Bộ luật Dân sự 2005;

-     Căn cứ Luật Thương mại 2005;

-    Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

-     Căn cứ vào Bản Dự kiến thiết kế của Bên Công ty………………………………….;

-     Căn cứ vào Báo giá chi tiết thiết kế Website ngày …….. tháng …..năm 20…….. của  Công ty…………………………….;

-     Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên;

Hôm nay, ngày     tháng     năm 20….., chúng tôi gồm:

BÊN A:  (Bên đặt thiết kế website)

CÔNG TY ………………………………………………………

Địa chỉ               : …………………………………………………

Điện thoại          : (84 4) ………….....................................……

Fax                     : (84 4) ……………………................………..

Đại diện              : Ông/Bà…………………..…………....……..

Chức vụ            : ……………………………………….....…….

Số tài khoản       : ……………………………………….....…….

Mở tại                : Ngân hàng … chi nhánh …………...…………

BÊN B: (Bên nhận thiết kế website)

CÔNG TY ………………………………….....………………

Địa chỉ               : ……………………….....…………………

Điện thoại          : (84 4) …………..................................……

Fax                     : (84 4) …………………............…………..

Đại diện              : Ông/Bà…………………………………

Chức vụ            : …………………………………………

Số tài khoản       : ……………………….....…………………

Mở tại                : Ngân hàng ……………chi nhánh ………

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ thiết kế và xây dựng website số:  ….   /HĐTKWS/….. với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Nội dung công việc

1.1 Bên B nhận thiết kế và xây dựng website cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này

1.2 Bên B thực hiện các công việc liên quan như: thiết kế giao diện, cài đặt và quảng cáo, cập nhật và đưa website lên mạng internet…

1.3 Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:

- Phụ lục liên quan đến Hợp đồng kinh tế.

- Bản dự kiến thiết kế.

- Báo giá thiết kế ra ngày…………… tháng ………. năm 20………

1.4 Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế. 


Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A

2.1 Bên A phải bám theo bảng tiến độ trên để phối hợp với bên B làm hoàn thiện, nếu bên A không phối hợp với bên B đúng thời gian như bảng tiến độ thì bên B sẽ không chịu trách nhiệm về việc vượt thời gian thỏa thuận như trên.

2.2 Có trách nhiệm tự quản lý nội dung và thông tin trên website, bảo vệ password

2.3 Báo cho bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.

2.4 Nếu có phát sinh các chức năng mới không có trong thỏa thuận ban đầu thì bên A có trách nhiệm soạn yêu cầu thành văn bản và gửi qua email cho bên B để tiến hành nâng cấp, bổ sung (có tính phí phát sinh).

2.5 Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

2.6 Đăng ký và sở hữu tên miền www…………………………

2.7 Toàn quyền sở hữu trang web được thiết kế.

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của bên B

3.1.Cam kết làm đúng tiền độ đã cam kết;

3.2.Sau khi thanh lý, Có trách nhiệm kiểm tra quá trình hoạt động của website, bàn giao đĩa source thiết kế

3.3.Hỗ trợ bên A quản lý website một cách hiệu quả.

3.4.Chỉnh sửa kịp thời các lỗi hoặc sự cố một cách nhanh chóng., trong vòng 4 giờ đến 1 ngày.
3.5.Tiếp nhận các nội dung nâng cấp mới các chức năng do bên A gửi qua và đưa ra giá cả thời gian hoàn thành hợp lý.
3.6.Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

3.7.Có trách nhiệm bảo trì website cho tốt, quản lý, bảo quản bí mật các thông tin Hosting, server, tên miền.

3.8.Bên B không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu nếu do bên A để lộ password của người quản trị website.

3.9.Giao giấy đăng ký thuê hosting cho bên A.

Điều 4: Các bước tiến hành:

1. Thu thập thông tin, hình ảnh, phân tích dữ liệu;

2. Thiết kế và chỉnh sửa mẫu thiết kế (tĩnh, chỉ là bản vẽ minh họa);

3. Lập trình;

4. Nhập dữ liệu;

5. Hosting, kiểm tra lỗi trên internet;

6. Hướng dẫn sử dụng tận nơi;

7. Ký thanh lý hợp đồng;

8. Duy trì, chăm sóc khách hàng sau khi thanh lý hợp đồng.

Điều 5: Bảo hành:

5.1. Bên B có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện thoại cho bên A trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website;

5.2. Sau khi hết hạn bảo hành, bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail cho bên A nếu có vướng mắc về kỹ thuật;

Điều 6: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

6.1. Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là: ……… VNĐ  (bằng chữ:…………………)

6.2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng (tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản)

6.3. Lịch trình thanh toán: Bên A thanh toán chia thành … lần

Lần 1:……% ngay sau khi ký kết hợp đồng;

Lần 2: …. % còn lại ngay sau khi các bên ký vào Biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 7: Bảng tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian hoàn thành: …. ngày, Sau ngày này bên B sẽ gửi biên bản bàn giao và nghiệm thu hợp đồng, sau khi đã tổng duyệt và kiểm tra trên internet.

1. Thiết kế template (trang chủ, tĩnh, minh họa)

2. Chỉnh sửa – quyết định chọn mẫu Nghiệm thu giao diện mẫu (qua email hoặc SMS)

3. Lập trình

4. Nhập dữ liệu

5. Hosting, kiểm tra lỗi trên internet

6. Hướng dẫn sử dụng tận nơi

7. Ký thanh lý hợp đồng

Điều 8: Điều khoản chung:

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;

8.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai bên cùng trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;

8.3. Nếu có tranh chấp xảy ra thì mọi vấn đề không thống nhất được sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật;

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

8.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị sau khi các đại diện của hai bên ký kết thành văn bản tạo thành bộ phận thống nhất của hợp đồng.

8.2 Hợp đồng bao gồm 03 trang, 01 trang phụ lục bằng Tiếng Việt, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer