Mẫu hợp đồng cung cấp sản phẩm nông nghiệp

 

                  HỢP TÁC XÃ……...

                  Số:  …../2017/HĐ-HTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     ….., ngày … , tháng … , năm …

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

-   Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-   Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-   Căn cứ Điều lệ Hợp tác xã .............

-   Căn cứ nhu cầu và khả năng sử dụng sản phẩm của Hợp tác xã ........................ và các xã viên

 

Hôm nay, tại văn phòng Hợp tác xã ……………………………………………………......

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên cung cấp sản phẩm nông nghiệp): Hợp tác xã ………………………….

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………...…………………….........…….……

Điện thoại: …………………...............................Fax:…… ……………………......….……

Đại diện:  ……………………………………..Chức vụ:…………………………........…….

Bên B (Bên nhận cung cấp sản phẩm nông nghiệp): Ông/ Bà:………………….…..

Nơi thường trú: ……………………………………………………...………..........………….

Điện thoại:……………………………………………………………………...........…………

Số CMND: ….........………..Ngày cấp: ……………..Nơi cấp:……………........…………..

Hiện là xã viên Hợp tác xã …………………………………………………........…………..

Sau khi trao đổi, bàn bạc về yêu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp của bên B, khả năng cung ứng sản phẩm của bên A. Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau đây:

Điều 1:Nội dung cung ứng sản phẩm nông nghiệp

Bên B yêu cầu và Bên A đồng ý cung ứng cho Bên B các sản phẩm nông nghiệp sau:

Tên sản phẩm

Số lượng (tấn)

Đặc điểm

Đơn giá (đồng/tấn)

Thành tiền (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Điều 2: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán:Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc/ và chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là đồng tiềnViệt Nam.

Điều 3: Thời gian và địa điểm giao hàng

1.Thời gian giao hàng:

Thời gian cung cấp sản phẩm nông nghiệp là …….,  từ ngày….. tháng …… năm  …đến hết ngày….. tháng ……..năm ……. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi thời gian cung cấp sản phẩm nông nghiệp nhưng phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên.

2.Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………

Điều 4:Trách nhiệm và quyền hạn của các Bên:

1. Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

*Trách nhiệm:

-   Đảm bảo giao giống,vật tư phục vụ sản xuất đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, qui cách và thời hạn đã cam kết

-   Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa đúng theo số lượng, chất lượng  đã cam kết

-   Phối hợp với bên B tổ chức các biện pháp thu mua phù hợp với thời gian thu hoạch của bên B và kế hoạch giao nhận của bên A 

* Quyền hạn:

-   Tạm ngừng cung cấp sản phẩmnôngnghiệpkhi thành viên vi phạm thỏa thuận hợp đồng dịch vụ (phải có thông báo trước ít nhất 15 ngày)

-   Yêu cầu thành viên thanh toán cho việc sử dụng sản phẩm nôngnghiệpcủa bên A đúng thời hạn theo hợp đồng.

 2. Trách nhiệm của Bên B.

Trách nhiệm:

-   Cung cấp cho bên A những thông tin cần thiết để thực hiện việc cung cấp sản phẩm thuận lợi; Thông báo cho bên A những thay đổi, yêu cầu khị có phát sinh.

-   Thanh toán tiền sử dụng sản phẩm nông nghiệp theo thỏa thuận.

*Quyền hạn:

-   Yêu cầu bên cung ứng sản phẩm nông nghiệp của HTX thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm và các thỏa thuận khác.

-   Được đàm phán khi có những thay đổi về các sản phẩm nông nghiệp được cung ứng làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của thành viên.

-   Trong tường hợp bên A cung ứng sản phẩm vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nhưngkhôngquá 8% giátrịHợpđồng)

-   Ngưng sử dụng sản phẩm nông nghiệp khi các yêu cầu không được HTX giải quyết, khắc phục.

Điều 5: Điều khoản chung

-   Hai bên cam kết thực hiện những điều khoản ghi trong hợp đồng, các nội dung chưa được thỏa thuận trong Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng đều phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên.

-   Các tranh chấp nảy sinh được giải quyết trên cơ sở hòa giải trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì trình Đại hội thành viên xem xét giải quyết.

-   Trường hợp Đại hội thành viên không giải quyết được tranh chấp thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật.

-   Hợp đồng này được làm thành 03 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện và Ban kiểm soát HTX giữ 01 bản có giá trị như nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN B                                              ĐẠI DIỆN BÊN A

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer