Tên tổ chức hành nghề luật sư
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

Tên tổ chức hành nghề luật sư: ..................................................................................

Giấy đăng ký hoạt động:..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Fax:..............................................................................................................................

XÁC NHẬN

Ông/bà: ……………………………………………………………………………. được nhận tập sự hành nghề luật sư tại ..…………………………………………………………………….. kể từ ngày ..... tháng .... năm ………… đến ngày .... tháng .... năm ………………………………..

Họ tên luật sư hướng dẫn:...........................................................................................

Chứng chỉ hành nghề số:………............do Bộ Tư Pháp cấp ngày………………….

Thẻ luật sư số:........................................do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày… ……………………………………………………………………………………….

Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, người tập sự cam kết tuân thủ các quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

 

Hà Nội, ngày …... tháng .....năm …..
Đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Luật sư hướng dẫn
(Ký tên)

 

 

                Người tập sự
               (Ký tên)Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer