CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY ỦY QUYỀN
 
Căn cứ  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

 
Hôm nay, ngày… tháng… năm 2016, tại trụ sở Công ty ……………………..........…, Chúng tôi gồm:
 
BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)………………………………………...........Sinh ngày:………………….....
CMND số:………............do…..........................cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………....................................................
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………….................................
Chức danh/Chức vụ: ……………………………………….......................................
 
BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ………………………………………........Sinh ngày:………………….....
CMNDsố:……………...........do…......................cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….....................................................
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………..................................
Chức danh/Chức vụ: ……………………………………….......................................

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:
 
Điều 1. Công việc ủy quyền
...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
 
Điều 2. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên.
 
Điều 3. Điều khoản cuối cùng
Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và lưu tại Công ty ................... 01 (một) bản.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

 
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                                  BÊN ỦY QUYỀN       
 
 
 
CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT
Địa chỉ: Số 525 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
Tel: 043. 636 7896 | Fax: 043. 363 7897
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6243
Website: www.saovietlaw.com
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer