Số: …/GT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
--------------
 

GIẤY GIỚI THIỆU

 
 
 
Kính gửi: ……………...............................……
 
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:...................................................................
 
Ông Bà: ............................................................................................................
 
Chức Vụ:...........................................................................................................
 
Được cử đến để.................................................................................................
 
Về việc...............................................................................................................
 
Mong ............ ………… giúp đỡ ông, bà ………….. hoàn thành nhiệm vụ.
 
 
Ngày          tháng      năm 20.....
 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 
Giấy giới thiệu                                                                             
 
Có giá trị hết ngày:  
 
…….........................…
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer