CÔNG TY ………………….

---------------------

Số: … /2017/CV-CT

(V/v giải trình nguyên nhân thay đổi nhân sự nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2017

 

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội

 

Tên công ty: Công ty …………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………...

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: …………………………………………...

Chức danh: ……………………………………………………………………………..

 

Chúng tôi xin trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

 

 

Ngày …./…./…., Công ty chúng tôi đã giao cho bà …………. thực hiện thủ tục nộp và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế) của Công ty.

Tuy nhiên, ngày ..../..../....., bà .................... đã xin nghỉ việc tại Công ty và bàn giao lại tài khoản, pass của tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng cho Công ty.

Ngày 12/04/2017, Công ty chúng tôi nhận được thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ. Do đó, bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân sự khác của Công ty (bà ..........................) đi nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

 

Công ty ………………………..mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của quý Cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

 

                                 CÔNG TY

                            ……………………..Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer