CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHONG LINH

Trung tâm tư vấn du học Phong Linh

Số: .........................................................

V/v rút tiền ký quỹ cho dịch vụ TVDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2016

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ

Kính gửi:      - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

                              - Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài.

 

          Căn cứ công văn số 2790 /SGD&ĐT- GDCYTNN ngày 14/7/2016 về việc đề nghị được rút tiền ký quỹ cho dịch vụ tư vấn du học, Trung tâm Tư vấn du học Phong Linh Thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Phong Linh. 

Giấy ĐKKD: .................................. Số:............ ngày cấp:........................... Nơi cấp: .............................................

Quyết định thành lập:.............       Số: ........... ngày cấp:........................... Nơi cấp:............................................

Giám đốc công ty:

Họ và tên:............................................ 

Điện thoại:..................................................Email:............................................

Quốc tịch:............................................

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Giám đốc trung tâm tư vấn:

Họ và tên:............................................

Điện thoại: ............................................     Email:............................................

Quốc tịch: ............................................

Chứng minh nhân dân số: ........................ Cấp tại ..............  ngày ... tháng ... năm .....

Địa chỉ Trụ sở chính: ............................................(điện thoại, email)

Địa chỉ trụ sở giao dịch: ............................................(điện thoại, email)

Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động DVTVDH: số............................................, ngày cấp............................................

Cơ sở/chi nhánh khác: ....................................................................................................

Đề nghị được rút số tiền ký quỹ của công ty tại ngân hàng …………………./ chi nhánh ……….

Chủ tài khoản: ………………………………….

Số tài khoản : ……………….. ngày ….. tháng … năm ….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                            (Ký tên và đóng dấu)Từ Khóa
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer