Tư vấn soạn thảo hợp đồng, biểu mẫu, điều lệ

Mẫu tham khảo

 

TÊN DOANH NGHIỆP                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                      

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Công việc đang làm

Loại hợp đồng lao động

Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền lợi người lao động

Ghi chú(các quyền lợi và nghĩa vụ khác trong HĐLĐ) (nếu có)

Nam

Nữ

Trợ cấp thôi việc, nghỉ việc

Tiếp tục sử dụng lao động(nêu rõ công viêc, địa điểm làm việc, số HĐLĐ mới ký kết)

Ngày, tháng, năm làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Mức lương và phụ cấp

Số tháng tính trợ cấp thôi việc

Tổng số tiền trợ cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết:

1/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

2/ Đã giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng pháp luật về lao động (chỉ cam kết trong trường hợp có phát sinh lao động).

Ngày …. Tháng….. năm……

        Người lập biểu                                                                                       ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Từ Khóa ,
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer