CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWLIFE

Trung tâm tư vấn du học Newlife

Số: ............/ BCTL -TVDH

V/v hoạt động dịch vụ TVDH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 201... 

CÔNG VĂN

Về việc thành lập tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

Kính gửi:      - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

                                      - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình ;

        - Công an quận Ba Đình;

 

Căn cứ công văn số 3125/ BGD ĐT – ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

Thực hiện công văn số ......... của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày ...;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của Công ty Cổ phần Giáo dục Newlife;

Tôi là: ĐINH NHẬT MINH                  Giới tính: Nam

Ngày sinh: ......................                  Dân tộc: Kinh                    Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: .....................                    Ngày cấp: ........               Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục Newlife

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

Điện thoại: ............................. Email: ........................................................

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giáo dục Newlife, trân trọng báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc trung tâm tư vấn du học Newlife hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Nội dung cụ thể như sau:

- Tên trung tâm: TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NEWLIFE

- Tên giao dịch: ...................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................

- Số điện thoại: ...............                  Email: .........................................................

- Chức năng: ...................................................................................................

.........................................................................................................................

- Giám đốc trung tâm: ....................................................................................

Ngày sinh: ......................                  Dân tộc: ..........    Quốc tịch: ..................

Số CMND: .....................                  Ngày cấp: ........    Nơi cấp: ......................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................

Điện thoại: ............................. Email: ........................................................

 

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về sự trung thực, chính xác của các nội dung nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định theo pháp luật; đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (15/6 và 15/12) với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình;

Giám đốc trung tâm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc công ty

(Ghi họ tên, ký và đóng dấu)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer