CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Kính gửi: Cơ quan thuế ................................................................................................................................

- Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................

- Mã số thuế: .............................................................................................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................................................

- Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail: ……………………

- Ngành nghề kinh doanh chính là: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................                          

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt như sau:

1. Số tiền đề nghị gia hạn nộp: …………………….. đồng

Trong đó:

- Tiền thuế: ……………… đồng (chi tiết theo từng loại tiền thuế)

- Tiền phạt: ……………… đồng.

2. Lý do đề nghị gia hạn:

.........................................................................................................................................................                          

3. Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày ................................. đến ngày .........................................................

4. Kế hoạch và cam kết về việc nộp số tiền thuế, tiền phạt:

.........................................................................................................................................................                                                  

5. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) .............................................................................................................................................

(2) .............................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer