CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số …./BBTHHĐ

 

-  Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

-  Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn. 

Hôm nay, ngày …./…/……, tại ............................................................ đại diện hai bên gồm có: 

BÊN A: (Bên cấp hóa đơn)

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................  MST: 

Đại diện: Ông/Bà ................................................................

Chức vụ: ......................................................

 

BÊN B:  (Bên nhận hóa đơn)

Địa chỉ:  ..................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................... MST: .........................

Đại diện:  .............................................................................

Chức vụ:  .....................................................

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn .......................................... đã lập, có ký hiệu: ........  số .................  ngày …/…/……để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số …………………………. , ký hiệu: …………..số …………. ngày …/…/……

Lý do thu hồi: ....................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer