MẪU BIÊN BẢN THÔNG QUA HỆ THỐNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

--------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY …….

-------o0o------

 

Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o------

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

 

BIÊN BẢN

(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2018)

 1. Thời gian:…………………………………………………………………………...
 2. Địa điểm: …………………………………………………………………………
 3. Thành phần gồm:
 • Ông/bà:………………..
 • Ông/bà:………………..

Chức vụ: Giám đốc

Chức vụ: Thư ký

 • Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 1. Nội dung cuộc họp:
 • Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 • Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu bùng.
 • Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY………….kể từ ngày……….

Biên bản được lập xong vào hồi … ngày … tháng … năm 2018.

 1. Kết luận cuộc họp:

Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer