Mẫu biên bản họp HĐQT về thành lập chi nhánh, VPĐD

 MẪU THAM KHẢO

 

Công ty CP….
Số ../…/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                              
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

 

                                                    

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty CP …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  2. Ông /Bà……….. – thành viên

3.    Ông /Bà……….. – thành viên

4.    Ông /Bà……….. – thành viên

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………………………………………

Địa chỉ  …………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

 

Bổ nhiệm ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện

 

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty. 

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu 

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer