Mẫu số: 08/KTTT

                                                                                                                                       (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                                                                        số 156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                                                                        6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TÊN CƠ QUAN THUẾ                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 RA THÔNG BÁO

Số: ......../TB-.......                                                                                     ......., ngày.......tháng........năm.......

 

                                                                 THÔNG BÁO

                                        Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp

                                                   phục vụ công tác thanh tra thuế

            Kính gửi: (tên tổ chức, cá nhân)......................................................

                           Mã số thuế:....................................................................

                             Địa chỉ:...........................................................................

 

Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, yêu cầu ...(tên tổ chức, cá nhân)........ đến trụ sở... (tên cơ quan thuế).................... để cung cấp thông tin về................................................................

Thời gian:    ....... giờ....... ngày ...... tháng ..... năm .....   

Địa điểm: .........................................................................................................

Tài liệu mang theo:

1...........................................................................................................................

2....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………

Nếu có vướng mắc đề nghị ...(tên tổ chức, cá nhân)... liên hệ với …(tên cơ quan thuế) ...theo địa chỉ ..................................., số điện thoại ................................

Trường hợp không thể cung cấp được, ...(tên tổ chức, cá nhân)... phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế trước ngày ... tháng ... năm....

…(Tên cơ quan thuế)... thông báo để …(tên tổ chức, cá nhân)...được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

-…………………;                                                     RA THÔNG BÁO

- Lưu: VT; bộ phận thanh tra.                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

                NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP

                              NHẬN THÔNG BÁO

                           Ngày.....tháng.....năm....

               Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Ghi chúTrường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

                                                                      

                                                                                                                                                                        

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer