Công bố nội dung đăng ký doan nghiệp sau thành lập doanh nghiệp

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            …………, ngày.....tháng..... năm……….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

         

Tôi tên là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………

Loại giấy chứng thực cá nhân (Hộ chiếu, CMND,…):…………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………...…………………..

Ngày cấp:……………………….………Nơi cấp:…………………..……………………..

Điện thoại:…………………………..…..Email:……………...………..………………….

Là người đại diện của doanh nghiệp:

Tên Doanh nghiệp/Chi nhánh /VPĐD /Địa điểm KD(Viết bằng tiếng Việt, chữ in hoa):

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

Mã số của Doanh nghiệp/ Chi nhánh/ VPĐD /Địa điểm KD:………………………….

Địa chỉ (chỉ cần ghi Quận/Huyện): ……………………………………………………………....

 

Đề nghị đăng công bố thông tin doanh nghiệp

trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia như sau:

 

1. Công bố thành lập mới doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:……../………/………           

2. Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi lần thứ:…………..ngày……….../…………./………….

Ngày bắt đầu đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:……../………/………           

            Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét đăng công bố nội thông tin doanh nghiệp trên Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

            Cám ơn sự hỗ trợ của Quý Sở./.   

                                                                   ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm : Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer