CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ………………………. VÀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày …./…./……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………….

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

Chức danh: ………………………..

Số CMND: ……………….    Nơi cấp: ………………………       Ngày cấp: …………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định số 30/2008/QĐ-SGDĐT ngày 06/06/2008 ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình GDTX. Chúng tôi đã làm hồ sơ xin được cấp phép hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ:

Tên trung tâm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ …………………………………..

Nội dung hoạt động: Giảng dạy tiếng Anh

Trụ sở: …………………………………………………………………………….

Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………

Và Bồ nhiệm Ông/Bà ………………………………

Sinh ngày:  …./…./……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

CMND số: …………………….  cấp ngày ……………. tại ………………………..  

Giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ ………………….

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xem xét và công nhận việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ ……………. và việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm.

 

                                                                               CÔNG TY ………………………

                                                                             Giám đốc

 

 

                                                                                …………………………

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer