SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY ……………………………

Số: … /2016/CV-CT

(V/v: báo cáo tình hình tuân thủ quy định

về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội

Thực hiện đề nghị của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội tại Thông báo số 806/TB - KH&ĐT ngày 18/8/2016 về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty ………………….. xin báo cáo tình hình tuân thủ quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp tại đơn vị mình như sau:

1. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017, Công ty Chúng tôi đã thực hiện thủ tục thành lập mới doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi …………………………………….)

2. Chúng tôi đã thực hiện thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia liên quan việc thành lập mới doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu trên.

Số biên lai thu phí: ……………………….

Ngày thu phí:………………………………..

Công ty ……………………………….. xin báo cáo để quý Cơ quan được biết. Mọi thông tin hướng dẫn khác xin được gửi tới địa chỉ:

-  Công ty …………………………..

-  Địa chỉ: ……………………………………

-  Điện thoại: ………………………. Fax: ……………………………………

-  Email: ………………………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer