Mẫu số: 11/KTTT

                                                                                                (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                                  số 156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                                  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐOÀN THANH TRA............... 

                             

 

                            BIÊN BẢN TẠM GIỮ TIỀN, ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN

                                                   HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số......../QĐ-.....ngày....tháng.....năm ..... của …............. ………….về việc thanh tra ..................................  tại...................................;

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-....ngày....tháng.....năm .... của ................... ……………….về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:...............................................................................................................

Chúng tôi gồm:

A. Đoàn thanh tra:

1. Ông/Bà....................................   - Chứcvụ:........................................................;

2. Ông/Bà....................................   - Chứcvụ:........................................................;

……………………………………………………………………………………

B. Người có tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị tạm giữ là:

Ông (bà)/tổ chức:..................................... – Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .......................................... do ..................... cấp ngày.....................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông (bà) ............................. Nghề nghiệp:.......................................................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: …...............; Nơi cấp:...........................................................;

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................;

2. Ông (bà) ......................... Nghề nghiệp:......................................... .................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: …...............; Nơi cấp:...........................................................;

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................;

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế  gồm:

Số tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên được niêm phong tại....(ghi rõ nơi niêm phong)... (trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong).

Ngoài những tiền, đồ vật, giấy phép nêu trên, chúng tôi không tạm giữ (niêm phong) thêm thứ gì khác.

Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...................

                                                           NGƯỜI THỰC HIỆN TẠM GIỮ

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TIỀN,                            NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

ĐỒ VẬT, GIẤY PHÉP BỊ TẠM GIỮ                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                         NGƯỜI CHỨNG KIẾN                                            ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm              (Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm 

phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt)                 phong nhưng người có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt)

                        (Ký, ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

2. Trong Bảng kê tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ cần ghi chú rõ tiền, đồ vật, giấy phép có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người (hoặc đại diện tổ chức) có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ, có sự chứng kiến của đại diện gia đình hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...

3. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer