Mẫu số: 01-1/BK-CNKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

Phụ lục

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH

 (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)

 

[01] Kỳ tính thuế:  - Năm … (Từ tháng ….đến tháng ….)

   - Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..

    - Lần phát sinh:  tháng….năm….

      [02] Tổ chức khai thay: …………………….……………………………………………

        [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………....……………………

      [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Doanh thu trong kỳ

Doanh thu thuộc diện chịu thuế

Số thuế GTGT phát sinh

Số thuế TNCN phát sinh

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

Số thuế TNCN phải nộp

Tổng số thuế phải nộp

Tổng số

Trong đó: Làm việc trong KKT

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]=[14]-[15]

[17]=[13]+[16]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………...

Chứng chỉ hành nghề số:........

 

...............,ngày……..tháng…….năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 Từ Khóa , ,
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer