Mẫu số: 01/CKTT-CNKD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

CỤC THUẾ:……………

 

CHI CỤC THUẾ:………

Xã/Phường:……………..

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN

CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN

Năm……..

 

Công khai mức dự kiến        0

Công khai mức chính thức   0                                                                                       

                             Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Tên hộ kinh doanh

Mã số thuế

Địa chỉ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Cá nhân kê khai

Cơ quan thuế tính

Doanh thu

Thuế phải nộp

Doanh thu

Thuế phải nộp

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI……..…..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

….., ngày……..tháng…..năm….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                        

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer