Biểu mẫu Doanh nghiệp

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các đại phương (Kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số .../TNDN hoặc tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số……/TNDN) mẫu số 02-1/TĐ-TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương (Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT hoặc mẫu số 01/TĐ-GTGT ) mẫu số 01-2/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Phụ lục phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương (Kèm theo tờ khai thuế Tài nguyên mẫu số 03/TĐ-TAIN hoặc tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 03A/TĐ-TAIN) mẫu số 03-1/TĐ-TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) mẫu số 01-1/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/TĐ-GTGT (Dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) mẫu số 01/TĐ-GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (Dành cho cơ sở sản xuất thủy điện) mẫu số 03A/TĐ-TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thông báo nộp thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) mẫu số 02/THTK (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu thông báo nộp bổ sung thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyển) mẫu số 01-1/TB-HĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer